WARUNKI OGÓLNE

ARTYKUŁ 1
Zastosowanie niniejszych warunków

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez PGE B.V. (h.o.d.n.) PowerGear Europe, zwaną dalej: PGE, oraz do wszystkich umów zawieranych przez PGE z odbiorcami lub klientami,
zwanymi dalej: drugą stroną. Postanowienia odmienne wiążą PGE wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z PGE i tylko w zakresie umowy, której dotyczą.
2. Powoływanie się przez drugą stronę na własne warunki nie jest akceptowane przez PGE i jest przez PGE wyraźnie odrzucane.

ARTYKUŁ 2
Oferty cenowe

1. Wszystkie oferty są zawsze niezobowiązujące, chyba że zawierają warunek przyjęcia. W przypadku przyjęcia niewiążącej oferty, PGE ma prawo do jej odwołania w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania akceptacji.
2. Jeżeli PGE nie złożyła żadnej oferty, umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy PGE potwierdzi ją na piśmie lub rozpocznie jej realizację w ciągu 8 dni od otrzymania przez PGE zamówienia.
3. Zdjęcia, rysunki, wskazania wagowe, specyfikacje techniczne i inne dane zawarte w prospektach, katalogach, okólnikach, itp.
w prospektach, katalogach, okólnikach, reklamach i cennikach, przekazywane przez PGE drugiej stronie wraz z ofertą lub potwierdzeniem zamówienia lub po ich złożeniu, mają charakter orientacyjny.
Informacje uzyskane na tej podstawie są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.
4. Wszelkie prawa do ofert, kalkulacji, modeli, projektów artystycznych i technicznych, opisów (technicznych i innych), rysunków, szkiców, schematów itp. stworzonych przez PGE lub za pośrednictwem PGE przysługują PGE.
5. Oferty, zdjęcia, rysunki, obliczenia, schematy, projekty i inne dokumenty stworzone lub
opublikowane przez lub za pośrednictwem PGE pozostają niezbywalną własnością PGE i nie mogą być udostępniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie do wglądu ani udostępniane bez zgody PGE.
6. Jeżeli druga strona wyraźnie tego zażąda, do oferty mogą być dołączone obliczenia, rysunki, opisy, projekty, kalkulacje, modele itp. w najszerszym tego słowa znaczeniu. W takim przypadku związane z tym koszty obciążają drugą stronę. Zwrot wspomnianych kosztów nie oznacza przeniesienia praw, o których mowa powyżej w ust. 4 niniejszego artykułu.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, muszą zostać zwrócone w stanie kompletnym i
i nieuszkodzone na pierwsze żądanie PGE; w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie przekazane PGE przez drugą stronę, należy je niezwłocznie zwrócić PGE.

ARTYKUŁ 3
Ceny

1. Ceny podane przez PGE opierają się na cenach fabrycznych, kursach wymiany walut obcych, cłach importowych i równoważnych opłatach, stawkach ubezpieczenia, wynagrodzeniach, frachcie, podatkach i innych tego typu czynnikach obowiązujących w chwili złożenia oświadczenia. Jeżeli jeden lub więcej z wyżej wymienionych czynników cenotwórczych ulegnie zmianie po dacie złożenia oferty, PGE jest uprawniona do odpowiedniej zmiany uzgodnionej ceny.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami za sztukę i nie zawierają podatku VAT. Wszystkie ceny są cenami loco magazyn i nie obejmują frachtu, kosztów manipulacyjnych i innych obowiązujących dopłat, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
3. Koszty określone przez rząd w zakresie odpowiedzialności producenta w kontekście wkładu w gospodarkę odpadami są przenoszone przez PGE na drugą stronę.

ARTYKUŁ 4
Płatność

1. Każda umowa podlega warunkowi zawieszającemu, zgodnie z którym informacje, które mają zostać uzyskane, wykazują zdolność kredytową drugiej strony. PGE jest w każdym czasie uprawniona do żądania od drugiej strony zabezpieczenia terminowej i pełnej zapłaty jej płatności i innych zobowiązań. PGE jest również w każdym czasie uprawniona do realizacji dostaw wyłącznie za zapłatą gotówkową, zaliczką lub za pobraniem.
2. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej i bez uszczerbku dla postanowień ust. 1 niniejszego artykułu, druga strona jest zobowiązana do zapłaty faktury wystawionej przez PGE w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury w sposób wskazany przez PGE w walucie, w której faktura została wystawiona.
3. Zaniedbanie ze strony drugiej strony dotyczące zakupu towarów i/lub niezapewnienie PGE możliwości wykonania uzgodnionych prac nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez drugą stronę.
4. W przypadku realizacji dostaw częściowych PGE nie jest zobowiązana do realizacji kolejnych dostaw przed opłaceniem faktur dotyczących wcześniejszych dostaw częściowych, bez uszczerbku dla postanowień pozostałych ustępów niniejszego artykułu.
5. Jeżeli druga strona nie wywiązała się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie płatności, popada ona w zwłokę bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. W takim przypadku druga strona ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione i które zostaną poniesione przez PGE.
6. W przypadku braku terminowej płatności, druga strona będzie winna odsetki równe odsetkom ustawowym plus 3% od niezapłaconej części kwoty głównej, bez upomnienia lub wezwania do zapłaty.
7. Koszty windykacji, zarówno sądowej, jak i pozasądowej, obciążają drugą stronę. Pozasądowe koszty windykacji są ustalane według stawki windykacyjnej określonej w harmonogramie obliczania rachunków za usługi prawnicze.

ARTYKUŁ 5
Termin doręczenia

1. Uzgodnione terminy dostaw nigdy nie mogą być traktowane jako terminy nieprzekraczalne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W przypadku opóźnienia w dostawie, druga strona musi pisemnie powiadomić PGE o niewywiązaniu się ze zobowiązań, a PGE musi otrzymać rozsądny termin na wypełnienie swoich zobowiązań.
2. PGE może dostarczać sprzedawane towary w częściach, bez uszczerbku dla postanowień ust. 1 niniejszego artykułu. Jeżeli towary są dostarczane w częściach, PGE jest upoważniona do fakturowania każdej części oddzielnie.
3. Jeżeli druga strona pozostaje w zwłoce z zakupem po wezwaniu, PGE może podjąć decyzję o dostawie w terminie określonym przez PGE lub umowę lub niewykonaną część umowy, bez interwencji sądowej i bez konieczności zawiadomienia o zwłoce, rozwiązać bez uszczerbku dla prawa PGE do odszkodowania.

ARTYKUŁ 6
Uchybienia niezawinione (siła wyższa)

1. Siłą wyższą jest każda okoliczność pozostająca poza kontrolą PGE, która uniemożliwia normalne wykonanie umowy. Okoliczności powodujące wystąpienie siły wyższej obejmują w każdym przypadku brak dostaw od dostawców PGE z jakiegokolwiek powodu, strajki, lokauty, zakłócenia w dostawach energii, zakłócenia w ruchu drogowym, awarie maszyn, środki rządowe, jak również ich konsekwencje, straty lub uszkodzenia podczas transportu itp.
2. W przypadku przeszkody w wykonaniu umowy w wyniku działania siły wyższej po stronie PGE, PGE ma prawo, bez interwencji sądowej, albo zawiesić wykonanie umowy na okres maksymalnie sześciu miesięcy, albo rozwiązać umowę w całości lub w części, przy czym PGE nie będzie zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. W okresie zawieszenia PGE jest uprawniona, a po jego zakończeniu PGE jest zobowiązana do podjęcia decyzji o wdrożeniu lub o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy.

ARTYKUŁ 7
Przejście ryzyka

1. Druga strona ponosi ryzyko związane z zamówionymi przez nią towarami od momentu opuszczenia przez nie magazynu PGE lub - przy dostawie lub dostawie z magazynów osób trzecich - tych osób trzecich.
osób trzecich. Ponadto towary są również ładowane i rozładowywane na ryzyko drugiej strony.

ARTYKUŁ 8
Rozwiązanie

1. Całkowite lub częściowe rozwiązanie umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia osoby do tego uprawnionej. Przed wysłaniem PGE przez drugą stronę pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, druga strona w każdym przypadku najpierw pisemnie powiadomi PGE o niewywiązaniu się ze zobowiązań i wyznaczy jej rozsądny termin na dalsze wypełnianie zobowiązań lub usunięcie uchybień, które druga strona musi dokładnie zgłosić na piśmie.
2. Druga strona nie ma prawa rozwiązać umowy w całości lub w części ani zawiesić swoich zobowiązań, jeżeli sama już nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
zobowiązań, jeśli sama już nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
3. Jeżeli PGE wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy, nie będąc w zwłoce ze swojej strony, jest zawsze uprawniona do odszkodowania za wszelkie straty finansowe, takie jak koszty i utracony zysk. Ta strata finansowa wynosi co najmniej 30% ceny (bez VAT), którą druga strona powinna była zapłacić PGE w trakcie wykonywania umowy.
4. W przypadku częściowego rozwiązania umowy, druga strona nie może żądać anulowania świadczeń już wykonanych przez PGE, a PGE jest w pełni uprawniona do zapłaty za świadczenia już przez nią wykonane.

ARTYKUŁ 9
Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

1. PGE zastrzega sobie prawo własności towarów dostarczonych lub które mają być przez nią dostarczone, o ile
należności z tytułu towarów dostarczonych lub które mają być dostarczone przez PGE drugiej stronie na podstawie umowy lub zgodnie z taką umową wykonane lub mające być wykonane na rzecz drugiej strony czynności, jak również należności z tytułu niewykonania takiej umowy, nie zostały zapłacone PGE przez drugą stronę.
2. Jeżeli druga strona nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy w odniesieniu do towarów sprzedanych lub prac, które mają być wykonane na rzecz PGE, PGE jest uprawniona do odebrania towarów, zarówno pierwotnie dostarczonych, jak i nowo powstałych, bez konieczności zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania. Druga strona upoważnia PGE do wejścia do miejsca, w którym znajdują się te rzeczy.
3. Niezwłocznie po wypełnieniu przez drugą stronę wszystkich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej i podobnych umów
i podobnych umów, PGE przenosi na drugą stronę własność dostarczonych rzeczy obciążonych zastawem PGE, na rzecz innych wierzytelności przysługujących PGE wobec drugiej strony. Na pierwsze żądanie PGE, druga strona będzie współpracować przy działaniach, które są pożądane w tym kontekście.

ARTYKUŁ 10
Odsprzedaż i śledzenie

1. Dopóki dostarczony towar nie zostanie w całości opłacony, druga strona nie jest upoważniona do odsprzedaży, dostawy lub zastawienia towaru lub przekazania go innej stronie pod jakimkolwiek tytułem, niezależnie od tego, czy jest on w użyciu, czy nie. lub udostępnić go.
2. Druga strona nie jest również upoważniona do umieszczenia dostarczonych towarów, o ile nie zostały one jeszcze w pełni opłacone, w taki sposób, aby utraciły one swoją niezależność prawną.

ARTYKUŁ 11
Klauzula karna i kontrola

1. Druga strona, która działa wbrew postanowieniom Artykułu 10, podlega karze grzywny na rzecz PGE za każdy czyn objęty jednym z zakazów określonych w tym artykule. Grzywna jest równa dwukrotności kwoty faktury, ale nie mniej niż 5 000 EUR za transakcję.
2. PGE jest upoważniona do zlecenia niezależnemu księgowemu przeprowadzenia audytu ksiąg rachunkowych drugiej strony, aby móc monitorować zgodność z postanowieniami Artykułu 10.

ARTYKUŁ 12
Gwarancja

1. PGE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone towary lub ich części, z wyjątkiem odpowiedzialności, którą PGE w odniesieniu do danego towaru i/lub danej części ponosi dostawca tego towaru lub tej części.
2. PGE gwarantuje solidność dostarczonej przez siebie pracy.
3. Gwarancja PGE wygasa, jeżeli wada towaru lub jego części jest wynikiem niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania, konserwacji lub innego zaniedbania ze strony drugiej strony lub jeżeli prace na towarze lub zmiany w towarze zostały wykonane przez kogokolwiek innego niż PGE bez jej zgody lub instrukcji.
4. Kosztami wykrycia i naprawy wad nieobjętych gwarancją PGE na podstawie niniejszego postanowienia zostanie obciążona druga strona według obowiązujących stawek.

ARTYKUŁ 13
Zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich

1. Jeżeli wykonanie umowy odbywa się z wykorzystaniem rysunków, danych lub porad dostarczonych PGE przez drugą stronę i jeżeli narusza to prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów i/lub inne prawa) osób trzecich, druga strona jest zobowiązana do zwolnienia PGE z wszelkich roszczeń, jakie może mieć wobec PGE z tego tytułu.
2. Jeżeli osoba trzecia sprzeciwi się produkcji i/lub dostawie na podstawie jakiegokolwiek domniemanego
prawa, o którym mowa w Artykule 13.1, PGE będzie uprawniona na tej podstawie do natychmiastowego zaprzestania
produkcji i/lub dostawy oraz do żądania zwrotu poniesionych kosztów, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych roszczeń PGE o odszkodowanie wobec drugiej strony.

ARTYKUŁ 14
Reklamacje

1. Niezwłocznie po otrzymaniu towarów przez drugą stronę, druga strona ustali, czy towary są w porządku pod każdym względem i/lub czy są zgodne ze złożonym zamówieniem.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy towarów, wykonania prac/napraw lub
wysokości faktury należy składać na piśmie do PGE w rozsądnym terminie po otrzymaniu towarów, wykonaniu prac/napraw lub otrzymaniu faktur, dokładnie określając fakty, których dotyczy reklamacja.
3. Rozsądny termin oznacza termin 14 dni po otrzymaniu towarów lub po wykonaniu prac/napraw lub po otrzymaniu faktur.
4. Prawo do reklamacji wygasa, jeżeli druga strona nie złożyła reklamacji w wyżej
reklamacji w wyżej wymienionym terminie i/lub jeżeli druga strona nie dała PGE możliwości usunięcia wad.
5. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące zobowiązań gwarancyjnych, nigdy nie uprawniają drugiej strony do zawieszenia wykonania jej zobowiązań wobec PGE.

ARTYKUŁ 15
Odpowiedzialność

1. PGE ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody poniesione przez drugą stronę, które są bezpośrednią i wyłączną konsekwencją winy PGE, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie przysługuje wyłącznie za szkody, od których PGE jest ubezpieczona.
2. PGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (w tym szkody biznesowe i/lub stagnacyjne) powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
stagnacji) wynikające z jakiejkolwiek przyczyny.
3. Jeżeli, niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności zawartego w ust. 2 niniejszego artykułu, PGE
ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, odpowiedzialność ta będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty faktury netto za towary dostarczone lub prace wykonane przez PGE. Kwota faktury netto oznacza wyłącznie kwotę faktury netto za towary dostarczone przez PGE lub prace wykonane przez PGE, w odniesieniu do których PGE jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania.
4. Jeżeli i w zakresie, w jakim strony zawarły umowę o ciągłym świadczeniu usług, odpowiedzialność PGE, z jakiegokolwiek powodu, jest w każdym przypadku ograniczona do ceny (bez podatku VAT) określonej w odpowiedniej umowie za usługi świadczone przez PGE w okresie trzech miesięcy poprzedzających niewykonanie zobowiązania przez PGE.
5. PGE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby pomocnicze, w tym w wyniku
ich winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

ARTYKUŁ 16
Spory

1. Wszystkie umowy zawarte z PGE oraz wszelkie późniejsze umowy zawierane w celu wykonania takich umów podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Wszelkie spory wynikające z wyżej wymienionych umów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Bredzie.
właściwy sąd w Bredzie, bez uszczerbku dla jurysdykcji jakiegokolwiek innego sądu w odniesieniu do środków tymczasowych, zabezpieczających lub egzekucyjnych - chyba że w ciągu 1 miesiąca od powołania się przez PGE na niniejsze postanowienie na piśmie, druga strona wybierze rozstrzygnięcie przez inny sąd właściwy z mocy prawa.

ARTYKUŁ 17
Depozyt

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 24.06.21 i zostały złożone w Izbie Handlowej i Fabrycznej Zachodniej Brabancji Północnej w Bredzie. Od tego dnia zastępują one wszystkie poprzednie warunki. 

PGE B.V. (h.o.d.n.) PowerGear Europe
Rithmeesterpark 21
4838 GZ BREDA
Holandia

 

POLITYKA ZWROTÓW

TERMS OF DELIVERY RETURNS POLICY PGE BV / POWERGEAR EUROPE:

PGE B.V. / Powergear Europe może przyjmować zwroty tylko po wcześniejszym zażądaniu dokumentu RMA. O formularz zwrotu można poprosić telefonicznie +31 (0) 76 3031 405 lub pocztą elektroniczną info@powergear.eu

W przypadku wszystkich zwrotów pobieramy 10% kosztów administracyjnych / kosztów zwrotu kwoty netto, która ma zostać zaksięgowana.

Dodatkowe wytyczne:

1. Zwroty będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone telefonicznie lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty dostawy, chyba że przedmiot wykaże wadę fabryczną* w okresie gwarancyjnym.

2. Zwrotów nie przyjmuje się w przypadku produktów specyficznych dla klienta i produktów niestandardowych.

3. W zgłoszeniu należy zawsze podać numer faktury i powód zwrotu.

4. Koszty zwrotu wynoszą 10% zwracanej kwoty netto.

5. Jeśli powód zwrotu jest ewidentnie spowodowany błędem PGE lub jeśli wada fabryczna* wystąpi w momencie dostawy lub w okresie gwarancyjnym produktu, koszty zwrotu nie zostaną naliczone, a artykuł 2 niniejszych wytycznych nie ma zastosowania.

6. Opakowanie musi być oryginalne i nieuszkodzone. Nie może zawierać żadnych naklejek ani taśm samoprzylepnych.

7. Towar musi zostać zwrócony w stanie nieuszkodzonym.

8. Wraz z przesyłką zwrotną należy przesłać wypełniony formularz RMA wraz z fakturą za towary.

9. Koszty wysyłki ponosi użytkownik, z wyjątkiem sytuacji, gdy powód zwrotu jest ewidentnie spowodowany błędem PGE lub ma wadę fabryczną* w momencie dostawy lub w okresie gwarancyjnym produktu.

Bez formularza RMA i faktury za towar wniosek o zwrot / przesyłka zwrotna nie mogą zostać przetworzone. * Przez wadę fabryczną rozumie się wyłącznie wadę powstałą w wyniku błędu produkcyjnego, przy normalnym, zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu artykułu. Wyraźnie wyłączone z gwarancji są wady, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania; uszkodzenia spowodowane upadkiem lub uderzeniem; uszkodzenia spowodowane wilgocią; oraz jeśli dokonano modyfikacji produktu, w wyniku których specyfikacje mechaniczne lub techniczne odbiegają od oryginalnych właściwości produktu. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail info@powergear.eu lub telefonicznie +31 (0) 76 3031 405